Personel Özlük Birimi
07 Şubat 2022


  • ÇKYS üzerinden atama kararlarını takip eder ve göreve başlayan personelin başlayış ve ayrılış yazılarını yazar, kurumda görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetleri yürütür.

  • PDC tablolarını düzenleyerek kadrolu personellerin takibini yapar.

  • Disiplin, İnceleme ve Öninceleme işlemlerini yapar.
  • Kullanılan yıllık izinler ve personelin iş göremezlik raporlarını, hastane otomasyon programına kaydeder ve liste haline getirilerek döner sermaye hesaplamasında kullanılmak üzere mutemetlik birimine iletir.

  • Kurumdan başka bir kuruma atanan personelin tebliğ tebellüğ belgesini hazırlar ve gerekli imzalar alındıktan sonra ÇKYS üzerinden kurumla ilişkisini keser. Bununla birlikte mutemetliğe yönlendirir ve işlemler bittikten sonra özlük dosyasını muhafaza edilmek üzere özlük ve sicil arşivine kaldırır ve kayıtları yaparak fiilen çalışan personel listesinden düşer

  • Ücretsiz ve vekaleten (yönetici izinleri) izin işlemlerinin yazışmalarını ve takibini yapar.

  • Askere gidecek personelin işlemleri yapılarak kurumdan ayrılışını sağlar ve maaş mutemetliğine bilgi verir. Emekliliği yaklaşan personelin işlemlerini başlatır ve sonlandırır. Bu personelleri aktif çalışan personel listesinden düşer.

  • Çeşitli konularda verilen dilekçelerin (Hazırlık okuma, hizmet yılını öğrenme, okul bitirme intibakları vs.) İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışma ve takibinin yapar.

  • Tüm personellerimizin günlük mesai imzalarını düzenler ve personelim mesai takibini sağlar.