Gider Tahakkuk Birimi
07 Şubat 2022

 • Gider tahakkuk birimi sağlık tesisimizde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak, hizmet karşılığının alınması ile sunulan hizmet kalitesinin artırılarak sürekliliğini sağlamaktadır.
 • Hastanenin yıllık döner sermaye bütçesinin hazırlanması, kullanımı, bütçenin giderler kısmının izlenmesi ve gerekli hallerde bütçe hesapları arasında ödenek aktarma işlemlerinin yapılarak işleyişin sağlanması,
 • İhale mevzuatı çercevesinde satın almaları yaparak satın alma biriminden, yemek, özel güvenlik, temizlik, bilgi işlem personeli kullanımı, otomasyon, labaratuvar ve makine ve cihaz bakım onarım hizmet alımları; tadilat ve yapım işleri, tıbbi cihaz, tıbbi sarf, ilaç, demirbaş, kırtasiye ve diğer mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar ile tıbbi ve tehlikeli atık taşıma ve imha giderleri poliklinik kirası, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, posta vs. giderlerine ait tahakkuk dosyalarının hazırlanarak ödemelerinin gerçekleştirilmesi
 • Kurumlar arası protokol kapsamında satın alınan hizmetlere ait faturaların ödenmesi
 • Hastane personeline yönelik Döner Sermaye Bütçesinden yapılan ek ödeme, nöbet tazminatı harcırah ve maaş ödemelerine ait ödemelerin tahakkuklarının yapılması
 • Kurumumuz aleyhine açılarak olumsuz sonuçlanan davalardan dolayı oluşan vekalet ücreti, tazminat, idari para cezası icra ve mahkeme giderlerine ilişkin ödemesinin gerçekleştirilmesi,
 • Aylık vergi beyannamelerinin (muhtasar, katma değer vergisi, damga vergisi) hazırlanarak ilgili vergi dairesine verilmesi, bunlara ait ödemelerin gerçekleştirilmesi, yıllık SHCK ek birim karşılıkları ile aylık hazine ve merkez hissesi paylarının ödenmesinin gerçekleştirilmesi,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü yazıya yanıt verilmesi, mahkemelerde ve icra müdürlüklerinde yürütülen dava ve işlemlerin izlenmesi ve sonuçlandırılması için çalışmalar yapması,
  • Hizmet alımı ve muayene kabul komisyonlarında görev yapanların isimlerinin her ayın sonunda tespit edilerek ilgili birime verilmesi
  • Muhasebe işlemlerimizin yürütüldüğü 2 no’ lu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ile sürekli iletişim kurularak ödemelerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasının sağlanması,
  • İstatistik oluşturmak amacıyla harcamalara ve uygulama hareketlerine ilişkin aylık formların hazırlanması ile enerji tüketimine ait verilerin sistem üzerinden girişlerinin yapılarak izlenebilirliğinin sağlanmasıdır.
                                                                                                                 maaş.png