Arşiv Birimi
07 Şubat 2022

Kurumumuzda muayene, teşhis ve tedaviamacıyla gelen hastalara, acil ve adlîvakalaraait kayıtların, düzenlenen vekullanılan dokümanların toplanmasına ve bu dokümanların hastaların daha sonraki başvurularındaveya araştırmacılar veya adlî makamlarca her istenildiğinde hazır bulundurulmasıiçin tasnif ve muhafaza edilmesini sağlamaktır. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve “Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbî Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi” hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır.