T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Organizasyon Yapısı


 1. AMAÇ

         ADSH kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.

 2. KAPSAM

         Hastanemizdeki tüm birimleri kapsar.

 3. KISALTMALAR

  TKKY: Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

  V.H.K.İ. : Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

  TSİM : Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

  SABİM : Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi

  BİMER: Başbakanlık İletişim Merkezi

  CİMER: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

 4. TANIMLAR
 5. SORUMLULAR

  Başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü sorumludur.

 6. FAALİYET AKIŞI
 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
  • 7.1.KU.YD.02 Organizasyon Şeması
  • 7.2.KU.YD.03 Görev Tanımı
  • 7.3.SÇ.PL.16 Sağlıklı Çalışma Yaşamının Sağlanmasına Yönelik Hedefler ve Eylem Planı
 • 6.1.Dikey ve yatay koordinasyon ve entegrasyon noktaları; Merkezimizin organizasyon yapısı KU.YD.02 Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup en üst basamağında Başhekim vardır.
 • 6.2.Sorumluluk ve İlişkiler:
  • Her birimin sorumlusu kendi birim amirleri tarafından belirlenmiş olup ihtiyaç olması halinde Başhekim oluru ile resmi olarak yazılıp kişilere tebliğ edilir.
  • Görevlendirmeler ihtiyaca göre revize edilip yeni görevlendirmeler yapılmaktadır.

 • 6.3.Yetki Devri: Belirlenen yetki devirleri şu şekildedir;
 • 6.4.Organizasyon yapısı kapsamında tüm birimlerin ve çalışanların görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Tanımlanan görev yetki ve sorumluluklar KU.YD.03 Görev Tanımı dokümanında  açıklanmıştır.
 • 6.5.Görev tanımlarında personellerin görev ve yetkilerini belirten ilgili yönetmelikler göz önünde bulundurularak görev adı, bulunduğu birim, amir ve üst amirler, görev devri, görev amacı, temel iş ve sorumluluklarla yetkilere yer verilmiştir. Görevlendirmelerde birim ve kişilere verilen yetki ile sorumluluk arasında uyum olmasına dikkat edilmiştir.
 • 6.6.Organizasyon yapısında tanımlı birimler için sorumlular belirlenmiş, kişilere tebliğ edilmiştir.
 • 6.7.Kurumumuzun misyon, vizyon ve değerleri web sitemizde kamuoyu ile paylaşılmıştır.
 • 6.8.Kurumumuzun amaç ve hedefleri iç ve dış çevre faktörleri dikkate alınarak hazırlanmış olan Sağlıklı Çalışma YaşamınınSağlanmasına Yönelik Hedefler ve Eylem Planı’ nda belirtilmiştir.

 • İdari ve Mali İşler Müdürü Başhekime dikey olarak bağlıdır.

  Başhekime dikey olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir;

  • İdari ve Mali İşler Müdürü
  • İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı
  • Uzman diş hekimleri
  • Diş hekimleri
  • Kalite ve Verimlilik birimi
  • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

   Başhekime dikey olarak birbirleri ile yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir;

 • İdari ve Mali İşler Müdürü
 • Sorumlu Hekimler

                      - Hasta Hakları Birimi

   Hasta Hakları Sorumlu Diş Hekimi

   Hasta Hakları Birim Sorumlusu

   Hasta Hakları Birim Çalışanları

         - Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesi   

    - Enfeksiyon kontrol ve önlenmesi

  Enfeksiyon kontrol hemşiresi

         - İstatistik, TSİM

                      TSİM sorumlusu

         - SABİM, BİMER, CİMER başvuruları

         - Evde sağlık hizmetleri birimi

                     Evde sağlık hizmetleri sorumlu hekimi

                     Evde sağlık hizmetleri sekreteri

                     Evde sağlık hizmetleri şoförü

                     Evde sağlık hizmetleri birim sorumlusu

        - Genel anestezi altında diş tedavi hizmetleri

                     Genel anestezi hizmetleri görevli diş hekimi

                     Genel anestezi hizmetleri görevli sağlık teknikerleri

  * Uzman diş hekimleri

  * Diş hekimleri

 • Kalite Yönetim Birimi

  * Kalite Yönetim Direktörü

  * Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

  * Komite ve ekipler

              * Bölüm Kalite Sorumluları

  İdari ve Mali İşler Müdürüne dikey olarak bağlı, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir;

 • İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

  * Maaş, mutemetlik birimi

              Birim memuru, V.H.K.İ.

  * Personel özlük işleri

            V.H.K.İ personelleri

  * Genel evrak hizmetleri/ yazı işleri

            V.H.K.İ personeli

  * Bilgi İşlem Birimi

  Hastane bilgi sistem sorumlusu

  Bilgi işlem birim sorumlusu

  * Arşiv birimi

  Memur

  V.H.K.İ. personeli

  * Danışma, yönlendirme ve hasta kabul hizmetleri

  Danışma personeli

  V.H.K.İ. personelleri

  * Eğitim birimi

  Eğitim hemşiresi

  * Sterilizasyon hizmetleri

  M.S.Ü. sorumlu hemşiresi

  Birimde görevli temizlik personelleri

  * Görüntüleme hizmetleri

  Röntgen teknisyenleri

  * Özel diş protez laboratuvarı hizmetleri

  Özel diş protez laboratuvarı personelleri

  * Veri giriş /diş klinik destek hizmetleri

  V.H.K.İ. personelleri

  Klinik destek personelleri

  * Yardımcı sağlık personelleri

                 Hemşire

                 Diş protez teknikerleri/teknisyenleri

                 Ağız diş sağlığı teknikeri

                 Diş klinik yardımcısı

                 Diş teknikeri

                 Tıbbi sekreter

                 Röntgen teknisyenleri

  * Memurlar

 • İdari Sorumlu

  *  Temizlik hizmetleri

         Temizlik personelleri

  *  Atık yönetimi

          Atık toplama personeli

  * Sivil savunma birimi

          Sivil savunma sorumlusu

          UMKE sorumlusu

  * İş sağlığı ve güvenliği

          İş sağlığı güvenliği birim sorumlusu

  * Genel temizlik, bahçe ve çevre düzenlemesi, otopark

          Temizlik personelleri

  * Özel güvenlik hizmetleri

          Özel güvenlik personelleri

  *  Ulaşım hizmetleri

          Şoförler

  * Teknik hizmetler / Tesis bakım onarım

          Teknik servis personelleri

  * Yemek hizmetleri

          Yemek dağıtım elemanı

          Bulaşıkçı

 • Mali Sorumlu

  * Satın alma birimi

             Tıbbi sekreterler

               * Taşınır kayıt kontrol, Ayniyat birimi

                       - Medikal depo (Sağlık memuru, V.H.K.İ. Personeli)

                       - Biyomedikal depo ( Sağlık teknikeri)

                       - Ayniyat depo ( Hizmetli memur)

                       - Demirbaş depo ( Hizmetli memur)

              * Gelir tahakkuk, fatura birimi

             Gelir tahakkuk sorumlusu

              * Gider tahakkuk birimi

             Sağlık teknikeri

             V.H.K.İ. Personeli

  * Klinik mühendislik birimi

  Biyomedikal teknikeri

  * Santral

  V.H.K.İ. personeli

  * Vezne

  Memur

  * Tıbbi cihaz, bakım onarım hizmetleri

  Teknik servis personelleri

  Biyomedikal teknikeri

 1. Uzman diş hekimi idarecinin uygun gördüğü kıdemli diş hekimine,
 2. Diş hekimi idarecinin uygun gördüğü diğer diş hekimine,
 3. Kalite yönetim direktörü yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana,
 4. Komite/komisyon/ekip başkanı başkan yardımcısına, başkan yardımcısı üyeye,
 5. Birim sorumlusu yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana,
 6. Birim personeli yönetimin uygun gördüğü diğer birim personeline,
 7. Diş klinik yardımcıları, destek personeller, güvenlik personelleri yönetimin uygun gördüğü diğer personele,
 8. Güvenlik amiri güvenlik görevlisine,
 9. Atık sorumlusu, enfeksiyon sorumlu hemşiresi, sterilizasyon sorumlusu, eğitim hemşiresi yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana,
 10. Bilgi sistem sorumlusu bilgi işlem sorumlusuna yetki devri yapmaktadır.

 • 6.7.1.Vizyonumuz: Hastalara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetinin kalitesini geliştirmek, güvenli, adil, etkili, kolay ulaşılabilir tedavi ortamı sağlamak için tüm hizmet birimleriyle birlikte iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını destekleyerek tüm tedavi standartlarını çağdaş dünya standartları seviyesine yükseltmektir.
 • 6.7.2.Misyonumuz: İlimiz başta olmak üzere; tüm halkımızın ağız ve diş sağlığının, mevzuatlar çerçevesinde, hasta ve hasta yakınlarına saygılı, hekim ve çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, güvenilir, sağlam iletişim temelleri üzerinde, etkin ve verimli hizmet sunumuyla korunması ve iyileştirilmesidir.
 • 6.7.3.Hedeflerimiz:
  • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti: Hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
  • Hasta ve Çalışan Güvenliği: Hasta ve yakınlarının güvenli bir ortamda hizmet almalarını, çalışanların güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak.
  • Etik Değerlere Bağlılık: Tıbbi ve deontolojik kurallara bağlı kalmak.
  • Hakkaniyet: Verilen hizmette her türlü eşitliği sağlamak.
  • Şeffaflık: Yapılan hizmetler hakkında bilgilendirme yaparak hizmet sunmak.
  • Gelişime Açıklık: Tıbbi gelişmeleri takip ederek çalışanlara hizmet içi eğitimler vermek.
  • Hizmette Kalite: Hizmet Kalite Standartlarını en üst seviyede tutmak.